فرهنگ کره با جزایر هاوایی دیدار می کند برای این فراز و نشیب خیره کننده